Hinata Turns

Archetype: Hinata Turns
Format: Standard

Deck

1x Valorous Stance

Valorous Stance

2x The Celestus

The Celestus

1x Hall of Storm Giants

Hall of Storm Giants

4x Unexpected Windfall

Unexpected Windfall

4x Stormcarved Coast

Stormcarved Coast

1x Mountain

Mountain

4x Jwari Disruption // Jwari Ruins

Jwari Disruption // Jwari Ruins

2x Alchemist's Gambit

Alchemist's Gambit

4x Abrade

Abrade

4x Magma Opus

Magma Opus

2x Fading Hope

Fading Hope

3x Hengegate Pathway // Mistgate Pathway

Hengegate Pathway // Mistgate Pathway

1x Island

Island

2x Needleverge Pathway // Pillarverge Pathway

Needleverge Pathway // Pillarverge Pathway

4x Hinata, Dawn-Crowned

Hinata, Dawn-Crowned

4x Riverglide Pathway // Lavaglide Pathway

Riverglide Pathway // Lavaglide Pathway

3x Spikefield Hazard // Spikefield Cave

Spikefield Hazard // Spikefield Cave

4x Expressive Iteration

Expressive Iteration

3x Deserted Beach

Deserted Beach

3x Galvanic Iteration

Galvanic Iteration

2x Sundown Pass

Sundown Pass

2x Negate

Negate

Sideboard

2x Lier, Disciple of the Drowned

Lier, Disciple of the Drowned

Lier, Disciple of the Drowned
1x Valorous Stance

Valorous Stance

Valorous Stance
1x Test of Talents

Test of Talents

Test of Talents
1x Thundering Rebuke

Thundering Rebuke

Thundering Rebuke
4x Smoldering Egg // Ashmouth Dragon

Smoldering Egg // Ashmouth Dragon

Smoldering Egg // Ashmouth Dragon
2x Disdainful Stroke

Disdainful Stroke

Disdainful Stroke
4x Behold the Multiverse

Behold the Multiverse

Behold the Multiverse