Mono White Aggro (Week 1)

Mono White Aggro (Week 1)

Archetype: Mono-White Aggro
Format: Standard

Deck

Battlefield Raptor
Battlefield Raptor
Battlefield Raptor
Battlefield Raptor
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Intrepid Adversary
Intrepid Adversary
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Sungold Sentinel
Sungold Sentinel
Thalia, Guardian of Thraben
Thalia, Guardian of Thraben
Thalia, Guardian of Thraben
Adeline, Resplendent Cathar
Adeline, Resplendent Cathar
Adeline, Resplendent Cathar
Adeline, Resplendent Cathar
Brutal Cathar Moonrage Brute
Brutal Cathar Moonrage Brute
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Skyclave Apparition
Skyclave Apparition
Skyclave Apparition
Legion Angel
Valorous Stance
Valorous Stance
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
Cave of the Frost Dragon
Cave of the Frost Dragon
Cave of the Frost Dragon
Eiganjo, Seat of the Empire
Eiganjo, Seat of the Empire
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains

Sideboard

2x Cathar Commando Cathar Commando
2x Fateful Absence Fateful Absence
1x Guardian of Faith Guardian of Faith
3x Legion Angel Legion Angel
1x Maul of the Skyclaves Maul of the Skyclaves
1x Paladin Class Paladin Class
2x Portable Hole Portable Hole
1x Skyclave Apparition Skyclave Apparition
1x Thalia, Guardian of Thraben Thalia, Guardian of Thraben
1x Valorous Stance Valorous Stance